Barg Laboratorium Sp. z o.o.

4193
 
Warszawa 03-196,
Delfina, 4b
woj. Mazowieckie
tel: 22 814 04 23
fax: 22 884 65 66
www.barg.pl
www.badania-betonu.atadres.com
Brak adresów mailowych
 
Badania betonu ; Badania diagnostyczne ; Badania konstrukcji ; Laboratorium ; Laboratorium budowlane ; Beton ; Cement ; Zaprawa ; Kruszywa ; Geotechnika ; Diagnostyka budowli ; Opinie techniczne ; Badania kruszyw ; Badania gruntów ; Badania nieniszczące ; Badania materiałów budowlanych ; Materiały budowlane ; Laboratorium materiałów budowlanych ; Ekspertyzy techniczne ; Badania składników betonu ; Diagnostyka i ekspertyzy konstrukcji budowlanych ; Naprawa konstrukcji budowlanych ; Projektowanie recept mieszanki betonowej ; Warszawa ;
Keywords : The investigation of concrete ; Diagnostic investigations ; The investigation of construction ; Laboratory ; Building laboratory ; Concrete ; Cement ; Seasoning ; Kruszywa ; Geotechnika ; The diagnostics of building ; Technical opinions ; Investigation kruszyw ; The investigation of soils ; Destructive investigations ; The investigation of building materials ; Building materials ; The laboratory of building materials ; Technical evaluations ; The investigation of components of concrete ; The diagnostics and the evaluation of building constructions ; The repair of building constructions ; The projecting the prescriptions of concrete mixture ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: Forschung des Betons ; Diagnostische Forschungen ; Einer Forschung der Konstruktion ; Ein Labor ; Ein Baulabor ; Ein Beton ; Ein Zement ; Ein Training ; Kruszywa ; Geotechnika ; Eine Diagnostik des Gebäudes ; Technische Meinungen ; Einer Forschung kruszyw ; Einer Forschung der Gründe ; Zerstörende Forschungen ; Einer Materialprüfung Bauten ; Baumaterialien ; Ein Labor der Baumaterialien ; Technische Expertisen ; Einer Forschung der Bestandteile des Betons ; Ein Diagnostik und Expertise die Baukonstruktion ; Eine Reparatur die Baukonstruktion ; Ein Entwerfen Rezepte das Betondekorieren ; Warschau ;
Ключевые слова: Исследования бетона ; Исследования диагностические ; Исследования конструкции ; Лаборатория ; Лаборатория строевая ; Бетон ; Цемент ; Заправа ; Щебни ; Гэотэхника ; Диагностика постройки ; Мнения технические ; Исследования щебней ; Исследования почв ; Исследования уничтожающие ; Исследования материалов строевых ; Стройматериалы ; Лаборатория материалов строевых ; Экспертизы технические ; Исследования составных элементов бетона ; Диагностика и экспертизы конструкций строевых ; Ремонт конструкций строевых ; Проектирование рецептов смеси бетонной ; Варшава ;
 
Budowlane - Inwestycje, Materiały, Technologie; Geodezja, Geofizycy, Geolodzy - Usługi; Pomiarowe i Kontrolne Urządzenia; Nasza Firma od 1997 roku z powodzeniem rozwija sie na polskim rynku.
brak galerii


brak opisu
Nasza Firma od 1997 roku z powodzeniem rozwija sie na polskim rynku.

liceum łódź