Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

39099
 
Izabelin 05-080 ,
Brzozowa 75, Laski ,
woj. mazowieckie
tel: 22 752 30 00 - centrala
tel: 22 752 32 21 - Sekretariatu Zarządu
tel: 22 / 752 31 01 - Sekretariat Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Tel : 22 752 32 23 - dział darów
fax: 22 752 30 09
www.laski.edu.pl
www.laski.atadres.com
www.swiatpodpalcami.pl
dary@laski.edu.pl
tono@laski.edu.pl
laski@laski.edu.pl
 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych ; wczesna rehabilitacja wzroku dziecka niewidomego ; konsultacje dla rodziców dzieci niewidomych ; integralne wychowanie niewidomych do niezależności ; wsparcie duchowe dla niewidomych ; pomoc i rehabilitacja dla osób tracących wzrok ; organizacja pożytku publicznego ; Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża ; Congregation of Franciscan Sisters Servants of the Cross ; Izabelin ;
Keywords : Centre Szkolno - Educational for Blind ; early rehabilitation of the blind child's sight ; consultations for blind children's parents ; integral education blind to independence ; spiritual support for blind ; help and rehabilitation for losing sight persons ; the organization of public use ; The meeting Sióstr of the Służebnic's Franciszkanek Cross ; Congregation of Franciscan Sisters Servants of the Cross ; Izabelin ;
Schlüsselwörter: Zentrum Szkolno - Erzieherisch für Blind ; eine frühzeitige Rehabilitation der Sehkraft des blinden Kinds ; Konsultationen für die Erzeuger der blinder Kinder ; eine Integralerziehung blind in die Unabhängigkeit ; geistlig Unterstützung für blind ; ein Hilfe und Rehabilitation für die verloren eine Sehkraft Personen ; eine Organisation des öffentlichen Nutzens ; Eine Versammlung Sióstr der Franciszkanek der Dienerinnen des Kreuzes ; Congregation of Franciscan Sisters Servants of the Cross ; Izabelin ;
Ключевые слова: Центр Школьный-Воспитательный для Слепых ; ранняя реабилитация зрения ребёнка слепого ; консультации для родителей ребят слепых ; integralne воспитание слепые к независимости ; содействие духовное для слепых ; помощь и реабилитация для лиц теряющих зрение ; организация пользы публичной ; Собрание Сестёр Францишканэк Служэбниц Креста ; Цонгрэгатён of Францисцан Систэрс Сэрвантс of the Цросс ; Изабэлин ;
 
Ośrodki szkolno-wychowawcze, Wychowanie, Nauczanie; Ośrodki szkolno-wychowawcze, Wychowanie, Nauczanie;


Untitled Document

Ośrodek w Laskach założony przez ociemniałą M. Elżbietę Różę Czacką pozwala wzrastać niewidomym dzieciom w poczuciu własnej wartości, otwarcia na innych i świadomości, że brak wzroku nie jest barierą nie do pokonania.

Dane teleadresowe:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
ul. Brzozowa 75, Laski
05-080 Izabelin

Telefony:
22 752 30 00 - Centrala
22 752 32 21 - Sekretariatu Zarządu
22 752 31 01 - Sekretariat Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
22 752 32 23 - Dział darów
22 752 30 09 - Fax

www.laski.edu.pl

e-mail:
laski.@laski.edu.pl
tono@laski.edu.pl sekretariat Towarzystwa
dary@laski.edu.pl Dział Darów

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000054086

liceum łódź