Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o.

13213
 
Warszawa 02-910,
Goraszewska, 12
woj. Mazowieckie
tel: 22 858 93 92 022 816 75 56
tel: 22 816 75 57
tel: 22 842 27 71
fax: 22 858 82 21
www.bruel.com.pl
spectris@bruel.com.pl
 
kalibratory drgań ; dozymetry hałasu ; mierniki poziomu dźwięku ; mikrofony pomiarowe ; pomiary drganiowe ; systemy monitorowania hałasu lotniczego ; czujniki drgań ; przetworniki drgań ; akcelerometry ; mikrofony pomiarowe ; mapy akustyczne ; oporgramowanie do map akustycznych ; akustyka budowlana ; analizatory wielokanałowe drgań i dźwieku ; rejestratory cyfrowe ; fotoaustyczne analizatory gazów ; mierniki komfortu cieplnego ; wzmacniacze pomiarowe ; elektrodynamicze wzbudniki drgań ; przetworniki siły ; kalibratory drgań dźwięku ; monitorowanie maszyn ; analiza modalna ; diagnostyka maszyn ; układy normalizujące ; przetworniki siły ; przetworniki ciśnienia ; laserowe przetworniki drgań ; mierniki dźwięku ; mierniki drgań ; analizatory widma ; drgania ogólne ; drgania miejscowe ; systemu ciągłego monitorowania hałasu ; monitorowanie hałasu lotniczego ; dozymetria hałasu ; Warszawa ;
Keywords : the calibrators of tremblings ; the dozymetry of noise ; the measures of level of sound ; measuring microphones ; drganiowe measurements ; the systems of monitoring the air noise ; the sensors of tremblings ; the transducers of tremblings ; akcelerometry ; measuring microphones ; acoustic maps ; oporgramowanie to acoustic maps ; acoustician building ; the multichanneled analizatory of tremblings and the dźwieku ; digital record - keepers ; the fotoaustyczne the analizatory of gases ; the measures of thermal comfort ; measuring amplifiers ; the elektrodynamicze the wzbudniki of tremblings ; the transducers of strength ; the calibrators of tremblings of sound ; monitoring machines ; modal analysis ; the diagnostics of machines ; normalizing arrangements ; the transducers of strength ; the transducers of pressure ; the laser transducers of tremblings ; the measures of sound ; the measures of tremblings ; the analizatory of phantom ; general trembling ; local trembling ; the continuous system of monitoring the noise ; monitoring air noise ; the dosimetry of noise ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: kalibratory der Zittern ; dozymetry des Lärms ; Meßgeräte des Niveaus des Lautes ; ein Messungsmikrophon ; eine Schwingungsmessung ; Systeme des monitorowania ein Fluglärm ; Fühler der Zittern ; Transformer der Zittern ; akcelerometry ; ein Messungsmikrophon ; akustische Landkarten ; oporgramowanie in die akustischen Landkarten ; einer Akustik Bau ; wielokanałowe analizatory der Zittern und dźwieku ; digitale Registratoren ; fotoaustyczne analizatory der Gase ; Meßgeräte der thermischer Behaglichkeit ; ein Messungsverstärker ; elektrodynamicze wzbudniki der Zittern ; Transformer der Kraft ; kalibratory der Zittern einen Laut ; ein monitorowanie Maschinen ; modalna Analyse ; eine Diagnostik der Maschinen ; genormt Systeme ; Transformer der Kraft ; Transformer des Drucks ; ein Lasertransformer der Zittern ; Meßgeräte des Lautes ; Meßgeräte der Zittern ; analizatory des Geistes ; allgemeinen Zittern ; hiesigen Zittern ; eines permanenten Systems des monitorowania einen Lärm ; ein monitorowanie ein Fluglärm ; eine Dosimetrie des Lärms ; Warschau ;
Ключевые слова: kalibratory колебаний ; dozymetry шума ; мерила уровня звука ; микрофоны измерительные ; замеры колебания ; системы monitorowania шума авиационного ; датчики колебаний ; преобразователи колебаний ; akcelerometry ; микрофоны измерительные ; карты акустические ; oporgramowanie к картам акустическим ; акустика строевая ; analizatory wielokanałowe колебаний и dźwieku ; rejestratory дигитальное ; fotoaustyczne analizatory газов ; мерила комфорта термального ; усилители измерительные ; elektrodynamicze wzbudniki колебаний ; преобразователи силы ; kalibratory колебаний звука ; monitorowanie машин ; анализ модальный ; диагностика машин ; переговоры нормализующие ; преобразователи силы ; преобразователи давления ; лазеры преобразователи колебаний ; мерила звука ; мерила колебаний ; analizatory призрака ; колебания общие ; колебания местные ; системы непрерывной monitorowania шума ; monitorowanie шума авиационного ; dozymetria шума ; Варшава ;
 
Pomiarowe i Kontrolne Urządzenia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź