Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

3544
 
Słupsk 76-200 ,
Szczecińska 57 ,
woj. pomorskie
tel: 59 845 27 27
fax: 59 845 37 88
www.zdz.slupsk.pl
zdz@zdz.slupsk.pl
 
zakład doskonalenia zawodowego; doskonalenie zawodowe; kursy bhp; szkolenia; Prawo jazdy kat. B; Instruktor nauki jazdy; Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR); Transport drogowy taksówką; Przewóz osób i rzeczy; Operator koparkoładowarki; Kierowca wózków jezdniowych; murarz; tynkarz; glazurnik; podstawy obsługi komputera; księgowości komputera; komputerowa obsługa kadr i płac; grafika komputerowa; tworzenie stron www; komputerowa obsługa magazyny; obsługa AUTO CAD; Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL; Kursy gastronomiczne; Fryzjer; kosmetyczka; wizażysta; Słupsk; pomorskie;
Keywords : the institution of professional improvement; professional improvement; courses bhp; training; Right drive executioner. B; The instructor of science of drive; The transport of dangerous goods ( the ADR); Road transportation taxi; Persons' transport and thing; Operator koparkoładowarki; The driver of road trolleys; bricklayer; plasterer; glazurnik; the basis of service of computer; the book-keeping of computer; computer service frame and pays; graphic artist computer; the creating the sides of www; computer service store-houses; service AUTO CAD; The European Certificate of Skill the Computer ECDL; Gastronomy courses; Barber; beautician; wizażysta; Słupsk; Pomeranian;
Schlüsselwörter: Betrieb des beruflichen Verbessern; berufliches Verbessern; Kurse bhp; einer Schulung; Einer Fahrerlaubnis ein Scharfrichter. B; Ein Instruktueur des Unterrichtes der Fahrt; Eine Beförderung der Güter (ADR); Ein Wegetransport ein Taxi; Eine Beförderung der Personen und Sache; Ein Operateur koparkoładowarki; Ein Fahrer der Fahrbahnwagen; ein Maurer; ein Putzer; glazurnik; eines Grundes der Bedienung des Computers; einer Buchführung des Computers; eine Computerbedienung ein Bildfenster und Bezahlungen; einer Computergrafik ; eine Bildung Seiten das www; eine Computerbedienung Lager; eine Bedienung AUTO CAD; Ein europäisches Zertifikat der Fertigkeit ein Computer; Gastronomische Kurse; Ein Friseur; eine Kosmetikerin; wizażysta; Słupsk; Meer;
Ключевые слова: предприятие совершенствования профессионального; совершенствование профессиональное; проезды bhp; обучения; Водительские права палач. Б; Инструктор науки езды; Провоз товаров опасных (АДР); Транспорт дорожный на такси; Провоз лиц и вещи; Оператор koparkoładowarki; Водитель тележк мостовых; каменщик; штукатур; glazurnik; основание обслуживания компьютера; бухгалтерии компьютера; компьютерное обслуживание кадр {кадры} и платы; машинная графика; учреждение сторон www; компьютерное обслуживание склады; обслуживание АВТОМОБИЛь ЦАД; Европейский Сертификат Умений Компьютерных ЭЦДЛь; Проезды гастрономические; Парикмахер; косметичка; wizażysta; Слупск; померанское;
 
Kursy, Szkolenia, Szkoły;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź